Skip directly to content

Terms and Conditions

2018-2019 # SmallVictories fotowedstrijd – algemene voorwaarden
 1. De organisator
  De organisator van de fotowedstrijd "#SmallVictories" is Pfizer NV / SA, Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België (hierna "Pfizer", "wij, we / ons").
 2. De wedstrijd
  Met plezier stellen we u de #SmallVictories-fotowedstrijd (de "Wedstrijd") voor. Het thema van deze wedstrijd is #SmallVictories, kleine overwinningen. We zijn op zoek naar foto's die verbeelden dat kleine overwinningen het verschil maken in het dagelijks leven van mensen die ziek zijn. Het zijn vaak kleine, eenvoudige momenten die desondanks geweldig en groots zijn. De onderwerpen die in aanmerking komen voor #SmallVictories zijn zo goed als eindeloos: wanneer u vindt dat een bepaald onderwerp een moment weerspiegeld waarop u, een geliefde, een familielid, een vriend of een kennis op het punt stond een ziekte te overwinnen of te bestrijden, dan is dat beeld welkom. Daarnaast kan een #SmallVictory ook een moment zijn waarop iemand zijn of haar leven niet laat bepalen door een ziekte. Ook momenten waarop de ziekte (tijdelijk) overwonnen werd zijn welkom. Het gaat om beelden en verhalen die inspirerend zijn voor anderen. De foto moet worden ingediend met een korte beschrijving via smallvictories@pfizer.com. In deze tekst legt u uit waarom de foto een kleine overwinning vertegenwoordigt.
 3. De winnaars
  De winnende inzendingen - 12 in totaal - worden opgenomen in de # SmallVictories 2019-kalender, waarbij elke maand vergezeld gaat van een winnende foto. Daarnaast zullen we ook een 'Small Victories'-campagne voeren op de sociale media van Pfizer in België met de winnende foto's en de bijhorende uitleg, en mogelijk ook via andere media, zoals posters, folders, etc. Ten slotte zullen we een video maken met een aantal winnaars – indien ze daarmee akkoord gaan. Daarin zullen ze hun foto en hun verhaal uitleggen. De winnaars kunnen door Pfizer worden uitgenodigd om deel te nemen aan bepaalde activiteiten die verband houden met de campagne ‘Small Victories. Het staat hen vrij om die uitnodigingen te accepteren of niet.

  De winnende deelnemers zullen elk individueel gecontacteerd worden voor 26 oktober 2018 per mail, op hetzelfde adres waarmee de deelnemer de initiële inzending voltrokken heeft. Indien een deelnemer niet gecontacteerd kan worden of niet beschikbaar is (i.e., geen expliciete geschreven acceptatie van de overwinning via mail binnen de 3 werkdagen), dan zal de eerstvolgende foto in de rangschikking van de publieke stemming aangeduid worden als winnaar.

  Ze zullen bovendien een uitvergrote print van hun winnende inzending ontvangen.

 4. Wie kan deelnemen (voorwaarden voor deelname)?
  1. Deelnemen aan de Wedstrijd kan voor personen die (i) tenminste achttien jaar oud zijn; en (ii) woonachtig zijn in België op het moment van deelname aan de wedstrijd totdat zij zijn geselecteerd als de winnaars van de wedstrijd.
  2. Zijn uitgesloten van deze wedstrijd:
   • Mensen die geneesmiddelen mogen voorschrijven of afleveren (zoals artsen en apothekers)
   • Pfizer-medewerkers en -medewerkers van Pfizer-geassocieerde bedrijven, hun families en anderen die professioneel bij de Wedstrijd betrokken zijn.
  3. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, bevestigt u dat u: 
   • in overeenstemming bent met de voorwaarden opgesomd onder punt a) hierboven.
   • vrij bent van enige belemmering voor deelname aan de Wedstrijd en dat deze deelname niet in strijd is met uw verplichtingen ten opzichte van een derde partij.
   • voldoet aan alle andere voorwaarden die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet om deel te nemen aan de Wedstrijd.
  4. Door een inzending in te dienen voor de Wedstrijd, gaat u akkoord met en accepteert u deze voorwaarden en bepalingen (de 'Voorwaarden').
 5. Hoe deelnemen?
  1. Om deel te nemen aan de wedstrijd, surft u naar www.smallvictories.eu. U vindt er alle informatie en stappen voor het insturen van uw inzending. Uw foto moet aan de volgende criteria voldoen:
   • De foto moet ingestuurd worden per mail naar smallvictories@pfizer.com in één van volgende bestandsformaten: jpg, jpeg, png of tiff.
   • De minimale grootte van het bestand is 2 MB.
   • Het onderwerp van de foto moet overeenkomen met de beschrijving in punt 2 hierboven.
   • De afbeelding mag niet eerder gepubliceerd zijn in een andere publicatie of op een andere website. De afbeelding mag niet eerder al een prijs gewonnen hebben in een andere fotografiewedstrijd.
   • We vragen u om in uw mail een tekst toe te voegen die in het kort uitlegt waarom u deze foto hebt geselecteerd en hoe deze een overwinning vertegenwoordigt van u, een familielid, een geliefde, een kennis etc. Deze tekst mag in geen geval de naam van een geneesmiddel, farmaceutisch bedrijf of gezondheidsinstelling (onder andere ziekenhuizen, medisch centra, dokterspraktijken, enz.) bevatten, of reclame maken voor een geneesmiddel of een ander product.
  2. Noch de foto noch de tekst mag in strijd zijn met de voorwaarden geformuleerd onder punt 10 (c). De deadline voor inzendingen is 15 september 2018 om 00:00. Inzendingen die buiten deze periode worden ontvangen of die onleesbaar, onvolledig of in strijd zijn met de Voorwaarden, komen niet in aanmerking. Pfizer behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de einddatum te verlengen, bijvoorbeeld als de ontvangen inzendingen niet voldoen aan de Voorwaarden.
  3. Een verzendingsbewijs is niet geldig als bewijs van ontvangst.
  4. Deelnemen aan de Wedstrijd is gratis.
 6. Intellectuele eigendom en portretrechten

  Door deel te nemen aan deze Wedstrijd:

  1. aanvaardt u het gebruik van uw naam en de foto die u indiende, samen met de tekst die erbij hoort zoals hierboven beschreven.
  2. geeft u Pfizer de toelating om uw naam te gebruiken om u kenbaar te maken als winnaar van de Wedstrijd, inclusief in de Small Victories 2019 kalender, op de websites van Pfizer – zoals Pfizer.be – en op www.smallvictories.eu (de ‘Pfizer websites’).
  3. verleent u Pfizer een exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende (sublicentie) licentie voor gebruik, herpublicatie, distributie, openbaarmaking en aanpassing van uw foto in de Pfizer #SmallVictories 2019 kalender en op de websites van Pfizer, inclusief www.pfizer.be en www.smallvictories.eu (de "Pfizer-websites"). 'Modificatie' betekent hier in het bijzonder het formaat, de bijsnijding of de kleurkalibratie van de foto's, evenals de bewerking van de tekst bij de foto, met dien verstande dat deze aanpassingen met integriteit worden gedaan, in de geest van de oorspronkelijke creatie.
  4. verklaart u dat u de auteursrechten op de foto en op de tekst bezit, zodat u kunt deelnemen aan de wedstrijd. Uw inzending mag niet gekopieerd zijn of materiaal en / of inhoud van derden bevatten die u niet mag gebruiken. Uw inzending mag geen handelsmerken bevatten of ongepast of gevaarlijk gedrag vertonen, obsceen of lasterlijk, onaangenaam, aanstootgevend of in strijd met de wet of regelgeving van toepassing zijn of in strijd zijn met enige verplichting tot vertrouwelijkheid die u aan derden verschuldigd bent. Als Pfizer redenen heeft om aan te nemen dat uw inzending in strijd is met een van deze voorwaarden, kan Pfizer uw inzending negeren en diskwalificeren. Pfizer kan u vragen om aan te tonen dat u het auteursrecht op uw inzending bezit.
  5. verklaart u dat elke andere persoon die – buiten uzelf - op de foto herkenbaar wordt weergegeven en / of wordt genoemd in de bijbehorende tekst, toestemming heeft gegeven voor het gebruik van hun afbeelding en persoonlijke gegevens (inclusief gezondheidsgegevens indien van toepassing) in verband met deze Wedstrijd en in overeenstemming met de Voorwaarden. Als een van deze personen jonger is dan 18 jaar, bevestigt u dat de ouder of wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de foto en persoonlijke gegevens en / of tekst in overeenstemming met het voorgaande. Pfizer kan van deze personen vragen dat zij een schriftelijke bevestiging van hun toestemming voor een dergelijk gebruik verstrekken.
 7. De stemming
  1. De jury bestaat uit 5 à 10 medewerkers van Pfizer NV die verschillende functies uitoefenen in verschillende departementen bij het bedrijf. Ze hebben elk een specifieke expertise (medisch, marketing, communicatie, legal, compliance, finance, etc.). Daarnaast zal er ook een professionele fotograaf in de jury zetelen.
  2. Een eerste selectie van de ingediende foto’s zal door de Jury voltrokken worden op basis van de criteria bepaald in punt 5(a). De foto’s die weerhouden worden, zullen gepubliceerd worden op de website www.smallvictories.eu. De volgorde waarin de foto’s gepubliceerd worden, veranderd bij elk bezoek aan de site en is dus volledig gerandomiseerd.
  3. Na die eerste selectie zal de jury overgaan tot een stemming en zal de module voor de publieke stemming geactiveerd worden. De selectie zal dus zichtbaar zijn op de website www.smallvictories.eu. De publieke stem en de stem van de jury tellen elk voor 50%. Alle ingediende foto’s (en de bijhorende teksten)dienen in overeenstemming te zijn met de Voorwaarden en moeten rekening houden met de opgelegde criteria zoals het verhaal achter de foto, de originaliteit en de artistieke waarde van de foto. De 12 deelnemers met de meeste stemmen zullen uitgeroepen worden tot ‘de winnaars’ van de wedstrijd.
  4. De publieke stemmodule zal geactiveerd worden op 20 september 2018 en blijft actief tot 12 oktober 2018. In die periode zal ook de jury overgaan tot een stemming. Er zal slechts één stem per IP-adres/ MAC-adres toegestaan worden, en daartoe zal Pfizer tijdelijk uw IP-adres / MAC-adres bewaren.
 8. Aansprakelijkheid en compensatie
  U vrijwaart Pfizer en aan haar gelieerde ondernemingen, dochtermaatschappijen, directeurs, functionarissen en werknemers tegen directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, reputatieschade, claims, letsel, schade, compensatie, uitgaven of verliezen die op welke manier dan ook ontstaan door uw deelname aan de Wedstrijd of de aanvaarding van een mogelijke overwinning, inclusief, maar niet beperkt tot:
  • claims voor daadwerkelijke of vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde;
  • elke materiële fout in de documenten of materialen die u indient als onderdeel van uw deelname aan de Wedstrijd;
  • de overtreding van deze Voorwaarden en in het bijzonder de bepalingen van punt.

  Pfizer, zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, promoters en agenten, met inbegrip van agentschappen en ontvangers van reclame en promotie, en andere gelieerde organisaties zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, verlies van winst, verlies of aansprakelijkheid, gerelateerd aan uw deelname aan de Wedstrijd en / of aanvaarding van de winst.

 9. Bescherming van gegevens
  Pfizer doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Lees de ‘Privacyverklaring van Pfizer om alles te weten over uw rechten en hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen. Klik hier om de Privacyverklaring te raadplegen.
  Periode van bewaring van gegevens:
  • Deelnemers die niet zijn geselecteerd als winnaars van de wedstrijd: Pfizer bewaart en gebruikt hun persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres), foto en tekst tot de stemming afgerond is en de winnaars bekend zijn.
  • Winnaars van de wedstrijd: Pfizer behoudt en gebruikt hun persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd), foto en tekst – zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden - voor de duur van de ‘#SmallVictories’ campagne.

  De manier waarop Pfizer uw persoonlijke gegevens verwerkt, is ook van toepassing op andere personen dan u die op uw foto staat of die in uw tekst worden vermeld in overeenstemming met punt 6 (e).
  Als u vragen heeft over dit onderdeel van de Voorwaarden (9) of de Pfizer Privacyverklaring, of als u de uitvoering van uw individuele rechten wilt aanvragen, neem dan contact met ons op via werespectyourprivacy@pfizer.com.

 10. Algemeen
  Pfizer behoudt zich het recht om de Wedstrijd te annuleren, uit te stellen of aan te passen op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing en voor eender welke reden.
  1. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
  2. U mag deze Site niet gebruiken voor het uploaden, plaatsen, linken naar of verzenden van inhoud die schadelijk is voor Pfizer, of voor onwettige, dreigende, misleidende, misleidende, beledigende, intimiderende, lasterlijke, lasterlijke, obscene, pornografische, racistische, antisemitische, homofobe of vulgaire inhoud, of voor het aanzetten tot haat of voor een daad die in strijd is met de wet.

   Uw gebruik van deze Site mag geen virussen, Trojaanse paarden of andere computerprogramma's bevatten die bedoeld zijn om gegevens of persoonlijke informatie te schaden, te onderscheppen of onteigenen, of inbreuk maken op de rechten van derden zoals intellectuele rechten, het recht op bescherming van iemands privéleven en persoonlijke gegevens.

   Materiaal dat mogelijk gedrag aanmoedigt dat als onwettig kan worden beschouwd, dat kan leiden tot civiele actie of op andere wijze de wet op enigerlei wijze schendt, is niet toegestaan op deze site en Pfizer behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, inhoud te verwijderen of te wijzigen om een van deze redenen.

  3. Indien er bepalingen van deze overeenkomst ooit beschouwd worden als een overschrijding van de beperkingen opgelegd door de toepasselijke wetgeving, worden deze niet tenietgedaan maar zullen automatisch dienovereenkomstig worden aangepast, en de overige delen van de Voorwaarden blijven onaangetast, geldig en uitvoerbaar.
  4. Pfizer wordt niet geacht afstand te hebben gedaan van een recht onder deze Voorwaarden wanneer Pfizer dit recht niet zou hebben uitgeoefend of dit zou hebben uitgesteld. De gedeeltelijke uitoefening van een recht verhindert niet de latere uitoefening van dit recht, noch in het algemeen de uitoefening van de bij wet voorziene rechten en middelen.
  5. Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, en de rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd.